2020-02-19

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Pieczęć

       KOMENDA WOJEWÓDZKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

                w Opolu

       województwo opolskie

 

Postępowanie konsultacyjne

dot. opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego

dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej,

położonego poza granicami zakładu PCC Synteza S.A.,

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

 

Przedmiot sprawy

Zapewnienie udziału społeczeństwa w opracowaniu Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego dla zakładuPCC Synteza S.A. w Kędzierzynie - Koźlu

Uwagi:

Podstawa prawna

Art. 265 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)

Uwagi:

Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Miejsce, w którym udostępniono dokumentację do wglądu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1, tel.: 77 420 70 01 (sekretariat Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w  Opolu)

Uwagi:

Plan jest udostępniony w godzinach od 8:00 do 15:00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu ul. Kraszewskiego 12, tel.: 77 4 82 15 15 (Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy, pok. nr 7)

Sposób i miejsce składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski do ZPOR można wnosić w siedzibie KW PSP w Opolu i KP PSP w Kędzierzynie - Koźlu w formie pisemnej i ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski do planu można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

wr@psp.opole.pl

 

Termin składania uwag i wniosków

26 lutego 2020 r. – 26 marca 2020 r.

Uwagi:

min. 21 dni roboczych

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Uwagi:

                                               Podpisał:

                                               Opolski Komendant Wojewódzki PSP w  Opolu

                                               z up.

                                               Zastępca Opolskiego Komendant Wojewódzki PSP w  Opolu

                                               st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski

Załączniki

  Postępowanie_konsultacyjne.pdf 322,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się